คำชี้แจง จงเลือกใช้ have หรือ has ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
 
1. My father ______ three cows.
have
has

2. You ______ two fans.
have
has

3. Linda _____ many friends here.
have
has

4. We _______ two cars and two houses.
have
has

5. I ______ many books in my school bag.
have
has

6. She ______ a dog and two cats.
have
has

7. They _____ many blue shirts.
have
has

8. He _____ a big house.
have
has

9. A horse _________ two eyes.
have
has

10. Mary and Susan______ ten dolls.
have
has

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย ศิรดา ฤกษ์มงคล Tel # 089-2883606
โรงเรียนวัดหญ้า สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
Copyright 2007-2008 http://www.sirada.net All rights reserved.