วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน
                                                    เรื่อง   Verb to have (have, has)
                                        คำชี้แจง จง เลือก have หรือ has ใช้ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
            
 
1. I _____ a lot of money.
have
has

2. My teacher does not …………blue eyes.
have
has

3. She ............ many rings.
have
has

4. A day ______ twenty -four hours.
have
has

5. Does he ________ a new car?
have
has

6. She ________ short hair.
have
has

7. Linda _________ ten baht.
have
has

8. They do not_______ a lot of money.
have
has

9. Nancy is sick. She______ cold.
have
has

10. Do they ______ many cats?
have
has

คะแนนที่ได้ =

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย ศิรดา ฤกษ์มงคล Tel # 089-2883606
โรงเรียนวัดหญ้า สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
Copyright 2007-2008 http://www.sirada.net All rights reserved.