วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ คำสรรพนาม(Pronoun)
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 
1. They are giving something to_________.
they
his
him
its

2. He is writing a letter to _________.
She
hers
his
her

3. _________speaks English with______ teacher.
She / her
mine / his
yours / him
mine / your

4. The dog bites ____________tail.
it
they
their
its

5. _____ buy a new book for________.
I, she
They, their
You, you
I, you

6. ___________sit near __________ in the class.
Me, she
I, her
I, me
You, my

7. ____________walk to at the beach.
Them
They
He
She

8. She looks at _____________ in the concert.
him
he
she
I

9. ________ often sees________at the market.
He, my
Her, I
She, me
I, mine

10. We know______________ very well.
them
they
he
she

คะแนนที่ได้ =

 
 
 ออกแบบและพัฒนาโดย ศิรดา ฤกษ์มงคล Tel # 089-2883606
โรงเรียนวัดหญ้า สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
Copyright 2007-2008 http://www.sirada.net All rights reserved.