คำชี้แจง เลือกใช้ Question Words ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เติมในช่องว่าง โดยให้นำ
เฉพาะตัวเลขหน้าคำถาม เท่านั้นมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. What     2. When       3. Where     4. Why      5. Whose
6. Who     7. How much      8. How many       9. How old


 
1. _________ are children crying? Because they are hungry.

2. _________ fans do they want? five.

3. _________ clock is this? It’s pom’s.

4. _________ speaks English very well? Mary.

5. _________ does she want? Some apples.

6. _________ is your teacher? She is thirty - five years old.

7. ________ will we go to Japan? Next month.

8. _________ is this? It’s 200 baht.

9. _________ are there girls in the room? Four girls.

10. _________ is the doctor? At the hospital.

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย ศิรดา ฤกษ์มงคล Tel # 089-2883606
          โรงเรียนวัดหญ้า สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
                  Copyright 2007-2008 http://www.sirada.net All rights reserved.