จงเปลี่ยนคำกริยาในวงเล็บของประโยคต่อไปนี้ ให้อยู่ในรูปของ Past simple tense
 
1. She (work) in the hospital.
works
workes
worked

2. Jany (live) in Bangkok.
lived
lives
love

3. My sister (buy) some fish.
buies
buyed
bought

4. They (study) in the Watya school.
studyed
studied
studies

5. We (play) football last week.
played
plays
plaied

6. He (listen) to the radio this morning.
listening
listened
listens

7. A car (stop) near my house.
stopped
stoped
stop

8. The children (run) in the playground.
runed
runs
ran

9. I (clean) the floor last Monday.
cleans
cleaned
cleaning

10. My mother (fry) many eggs yesterday.
fried
fryed
fries

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย ศิรดา ฤกษ์มงคล Tel # 089-2883606
          โรงเรียนวัดหญ้า สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
                  Copyright 2007-2008 http://www.sirada.net  All rights reserved.