วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ How much และ How many
คำชี้แจง : จงเลือกใช้ much หรือ many ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


 
1. How_________ students are there in the playground?
much
many

2. How ________ powder do you have?
much
many

3. How ________ is this rice cost?
much
many

4. How ________ rooms are there in the house?
much
many

5. How ________fans do you have?
much
many

6. How ________ paper do you want?
much
many

7. How ________ pens are there on the table?
much
many

8. How ________ is a kilo of beef?
much
many

9. How ________ is a glass of orange juice?
much
many

10. How ________umbrellas does she have?
much
many

คะแนนที่ได้ =

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย ศิรดา ฤกษ์มงคล Tel # 089-2883606
          โรงเรียนวัดหญ้า สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
                  Copyright 2007-2008 http://www.sirada.net  All rights reserved.