วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้
How much และ How many
คำชี้แจง : จงเลือกใช้ much หรือ many ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


 
1. How _________umbrellas does she have?
much
many

2. How ________rings do you have?
much
many

3. How _________ milk do you want?
much
many

4. How ________ is a kilo of beef?
much
many

5. How _________ powder do you have?
much
many

6. How __________ is this rice cost?
much
many

7. How ________ pens are there on the table?
much
many

8. How _________ rooms are there in the house?
much
many

9. How _________ is a glass of orange juice?
much
many

10. How ________students are there in the school?
much
many

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 
 
 ออกแบบและพัฒนาโดย ศิรดา ฤกษ์มงคล Tel # 089-2883606
โรงเรียนวัดหญ้า สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
Copyright 2007-2008 http://www.sirada.net All rights reserved.