จงเลือกคำ adjective (คำคุณศัพท์) ที่ถูกต้องในประโยคต่อไปนี้
 
1. This exercise is very ______.
easy
big
small
tall

2. The elephant has a __________ tail.
the long
long
longer
longest

3. My father buys a _____ car.
news
the new
newer
new

4. My ________sister is crying.
little
girl
boy
man

5. She has a _______ rabbit.
easy
difficult
fat
father

6. Is the room _________?
lazy
clean
fast
smart

7. The __________girl walks slowly.
wrong
correct
beautiful
a beautiful

8. The pig is ______ but the cat is ________.
big, small
the big, the small
a big, a small
boy, girl

9. Don’t swim in that ______ river.
a pretty
bright
smart
deep

10. The mango is very _______.
cold
slow
hot
sweet

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 
 
 ออกแบบและพัฒนาโดย ศิรดา ฤกษ์มงคล Tel # 089-2883606
โรงเรียนวัดหญ้า สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
Copyright 2007-2008 http://www.sirada.net All rights reserved.