คำชี้แจง ให้เลือกคำ Adjective ที่ถูกต้องในประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 
1. She has a beautiful doll.
She
beautiful
doll

2. That girl is the first student.
That, girl
The, first
That, first

3. I have a small cat.
small
cat
have

4. He has a Thai dog.
He
Thai
dog

5. We do our homework.
do
homework
our

6. His father is a pilot.
His
father
pilot

7. Bob has three good children.
has, children
three, good
three, children

8. A house is big and beautiful.
big, beautiful
house, is
house, beautiful

9. This road is long.
This, road
road, long
This, long

10. I have four white puppies.
have, four,
white, puppies
four, white

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 
 
 ออกแบบและพัฒนาโดย ศิรดา ฤกษ์มงคล Tel # 089-2883606
โรงเรียนวัดหญ้า สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
Copyright 2007-2008 http://www.sirada.net All rights reserved.